Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Tdc3.flv Taogtu_lai_2_tinh.flv Tao_gtu_co_TDC_va_khong.flv Mo_hinh_TDC_cua_MR.flv GiamphanTDCmpg.flv CS_tb_hoanvigen.flv Gp310.flv Gp39.flv Gp38.flv Gp37.flv Gp36.flv Gp35.flv Gp34.flv Gp33.flv Gp32.flv Gp31.flv Phan_bao_nguyen_phan_91.flv Phan_bao_nguyen_phan_81.flv Phan_bao_nguyen_phan_71.flv Phan_bao_nguyen_phan_61.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài 32. Nguồn gốc sự sống

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Phước Hậu
  Ngày gửi: 21h:49' 19-01-2016
  Dung lượng: 858.1 KB
  Số lượt tải: 848
  Số lượt thích: 0 người
  CHƯƠNG II
  SỰ PHÁT SINH PHÁT TRIỂN
  SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT
  Bài 32:NGUỒN GỐC SỰ SỐNG
  Quy ước:
  * Chữ màu đỏ là câu hỏi.
  *Chữ màu xanh là đề mục và nội dung ghi chép theo chuẩn.
  *Chữ màu đen là nội dung mở rộng, thông tin thông báo… không cần ghi chép.
  Sự sống xu?t hi?n từ khi nào?
  Bài 32:NGUỒN GỐC SỰ SỐNG
  Đây là bức tranh toàn cảnh của trái đất nguyên thủy trước khi xuất hiện sự sống
  Tiến hóa hóa học
  Tiến hóa tiền sinh học
  Tiến hóa sinh học
  Theo quan niệm hiện đại sự phát sinh sự sống trên trái đất có thể chia thành 3 giai đoạn:
  - Tiến hoá hoá học là gì ?
  Bao gồm những sự kiện nào?
  I. Tiến hóa hóa học
  Quả đất hình thành cách đây khoảng 4,7 tỉ năm, trong khí quyển nguyên thủy của quả đất có các khí: CH4, NH3, C2N2 CO, hơi nước
  I. Tiến hóa hóa học
  * Quaù trình hình thaønh caùc chaát höõu cô ñôn giaûn töø caùc chaát voâ cô :
  Giả thuyết của Oparin và Haldane: Caùc chaát voâ cô coù trong khí quyeån nguyeân thuûy nhôø nguoàn naêng löôïng laø saám seùt, tia töû ngoaïi, nuùi löûa… taïo neân caùc hôïp chaát höõu cô ñôn giaûn ñaàu tieân.
  Haõy trình baøy thí nghieäm cuûa Miller vaø Uray chöùng minh cho giaû thuyeát cuûa Oparin vaø Haldane?
  Chất vô cơ ( CH4, NH3, H2, H2O…)
  Chất hữu cơ đơn giản (axit amin, nuclêôtit....)
  Sơ đồ tổng quát:
  Năng lượng:( sét, tia tử ngoại)
  I. Tiến hóa hóa học
  * Quá trình hình thành các chất hữu cơ đơn giản từ các chất vô cơ :
  * Quá trình trùng phân tạo nên các phân tử hữu cơ :
  1500C - 1800C
  Trình bày thí nghiệm của Fox (1950)?
  Axít amin

  Chuỗi Pôlipeptit ngắn (protein nhiệt)
  Giai đoạn này được sơ đồ hóa như sau:
  Chất hữu cơ đơn giản (axit amin, nuclêôtit....)
  Đại phân tử hữu cơ (prôtêin, axit nuclêic....)
  Dưới tác dụng của yếu tố nào t? nh?ng khí ny d t?ng h?p nn cc chất hữu cơ?
  Bầu khí quyển cổ xưa gồm những chất khí nào?
  I. Tiến hóa hóa học
  - Tiến hoá hoá học : quá trình hình thành các hợp chất hữu cơ theo phương thức hoá học dưới tác động của các tác nhân tự nhiên. Từ chất vô cơ  chất hữu cơ đơn giản  chất hữu cơ phức tạp
  Trong điều kiện trái đất hiện nay, các hợp chất hữu cơ có thể được hình thành từ các chất vô cơ nữa không?

  II. Tiến hoá tiền sinh học
  Tiến hóa tiền sinh học diễn ra như thế nào? Kết quả?
  II. Tiến hoá tiền sinh học
  Đại phân tử hữu cơ
  (prôtêin, axit nuclêic, lipit....)
  Các giọt nhỏ
  (được bao bọc bởi màng)
  TB sơ khai
  (prôtôbiônt)
  CLTN
  Hòa tan trong nước
  Bằng thực nghiệm, các nhà khoa học đã tạo ra các giọt lipôxôm và các giọt côaxecva như thế nào? Những cầu trúc này có đặc tính sơ khai nào của sự sống ?
  II. Tiến hóa tiền sinh học:
  - Hình thành nên các tế bào sơ khai từ các đại phân tử và màng sinh học  hình thành nên những cơ thể sinh vật đầu tiên.
  -Tiến hoá sinh học: Sau khi được hình thành, những tế bào nguyên thủy tiếp tục quá trình tiến hoá sinh học với tác động của các nhân tố tiến hoá hình thành nên cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào….
  Có thể tóm tắt các giai đoạn chính trong quá trình phát sinh sự sống?
  Chất vô cơ
  Chất
  hữu cơ
  Sinh vật
  đầu tiên
  Sinh vật ngày nay
  QL
  Lí, hoá
  Bắt đầu có sự chi phối của QL sinh học
  Hoàn toàn chịu chi phối của QL sinh học
  Trên 2 tỉ năm
  Trên 2 tỉ năm
  Câu 1: Giai đoạn tiến hóa hóa học từ các chất vô cơ đã hình thành các chất hữu cơ đơn giản rồi phức tạp là nhờ:

  A) Sự xuất hiện cơ chế tự sao chép
  B) Tác động của nhiệt độ
  C) Tác động của enzim
  D) Tác dụng của nguồn năng lượng tự nhiên
  Đúng
  Củng cố
  Câu 2
  Sự phát sinh sự sống trên quả đất trải qua 3 giai đoạn, trình tự lần lượt là:
  A
  B
  C
  D
  Tiến hóa hóa học, tiến hóa lý học., ti?n hĩa ti?n sinh h?c
  Tiến hóa sinh học,Tieán hoùa tieàn sinh hoïc, tieán hoùa hoùa hoïc.
  Tiến hóa tiền sinh học, tiến hóa sinh học, ti?n hĩa hĩa h?c
  Tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học, ti?n hĩa sinh h?c
  Câu 3
  Kết quả của giai đoạn tiến hóa hóa học là:
  Hình thành các cơ thể sinh vật đơn giản đầu tiên
  Tổng hợp được các hợp chất vô cơ phức tạp, theo phương thức hóa học.
  Tổng hợp các hợp chất hữu cơ, từ các chất vô cơ theo phương thức hóa học.
  Tổng hợp các nguồn năng lượng, tích lũy năng lượng cho sự sống
  A
  B
  C
  D
  Câu 4
  Kết quả của giai đoạn tiến hóa tiền sinh học là:
  A
  D
  C
  B
  Tạo ra sinh vật đơn bào và đa bào thấp.
  Tạo ra cơ thể sống đơn giản đầu tiên.
  Tạo ra cơ chế tự sao chép ở cơ thể sống.
  Tạo ra các enzim.
  Câu 5
  Ngày nay, sự sống không thể hình thành theo phương thức hóa học xảy ra ngoài cơ thể sống, vì:
  A
  D
  C
  B
  Thiếu các điều kiện lý - hóa cần thiết.
  Hoạt động phân hủy của vi khuẩn đối với các chất sống ngoài cơ thể sống.
  Thiếu các enzim xúc tác.
  E
  Gồm A và B.
  Gồm A và C.
  Câu 6: Thí nghieäm cuûa S. Mi lô khi cho tia ñieän cao theá phoùng qua hoãn hôïp hôi nöôùc, CH4, H2, NH3 thì thu ñöôïc caùc

  A. protein.
  B. axit amin.
  C. axit nucleic.
  D. lipit.
  Bài tập về nhà
  Hoàn thành nội dung vào bảng sau:
  Là giai đoạn hình thành nên các hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ
  Nguồn năng lượng tự nhiên
  Là giai đoạn hình thành nên các tế bào sơ khai và sau đó hình thành nên những tế bào sống đầu tiên.
  Chất hữu cơ đơn giản đến phức tạp
  Tế bào sơ khai và tế bào sống đầu tiên.
  Chọn lọc tự nhiên
  Trên đường thành công không có bước chân của kẻ lưới biếng..
  Đến mùa thi rồi, bạn ơi 1, 2, 3 cố lên!
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓